Digitaliserad arbetsprocess ska ge kunderna en bättre upplevelse!

Av |2021-09-03T10:51:20+02:002021-08-26|

2020 gjordes en kundundersökning bland Kompressortekniks kunder. I den framkom att kunderna efterfrågade bättre insyn och återkoppling i Kompressortekniks uppdrag med att renovera och reparera kompressorer. Kompressorteknik valde därför att digitalisera sin arbetsprocess.

Under 2021 inledde Kompressorteknik arbetet med en lösning som skall effektivisera hantering, bedömning och dokumentation av kompressorer under vistelse hos Kompressorteknik. Genom att tillgängliggöra aktuell status och information med digitala avstämningsrapporter hoppas Kompressorteknik att renoveringsprocessen blir tydligare och tryggare för sina kunder.

Under 2021 inledde Kompressorteknik arbetet med en digitalisering av produktionsprocessen som skall effektivisera hantering, bedömning och dokumentation av kompressorer under vistelse hos Kompressorteknik. Genom att tillgängliggöra aktuell status och information med digitala avstämningsrapporter hoppas Kompressorteknik att renoveringsprocessen blir tydligare och tryggare för sina kunder.

Lösningen resulterar i en digital rapport som följer kompressorn under hela sin vistelse hos Kompressorteknik. Med hjälp av rapportsystemet skickas det ut digitala avstämningar till kunden, så att kunden enkelt kan följa sin kompressor och kunna hålla sin slutkund/nyttjaren välinformerad, göra val, godkänna reviderade kostnader och leveranser.

Rapporterna skall ge kunden större insyn i arbetsprocessen, effektivisera och underlätta kompressorhanteringen för både medarbetare och kunder.

-”Vi har valt att öppna upp processen för våra kunderna så att de kan följa kompressorn under renoveringens gång. Genom att Kompressorteknik infört en mängd avstämningspunkter under renoveringsprocessen som kommuniceras med våra kunder minskar man risk för missuppfattningar. Kunderna får i rapporten aktuell status i form av foton och texter samt aktuella åtgärdsplaner. Här får man också tydlig information om ev. reviderat leveransdatum och pris beroende och på vad som skall åtgärdas”, säger Peter Wassberg, Kompresorteknik och fortsätter:

-”Systemet skall effektivisera och underlätta för våra kunder men också för våra medarbetare som jobbar med kompressorerna. För kunden kan kompressorhaveri vara förödande. För oss är det viktigt att kommunikationen fungerar så att kunden känner sig trygga med att lämna kompressorn till oss”.

Undrar du mer om detta?

Jag kan svara på dina frågor!

Peter Wassberg
Företagsledning

Dela detta inlägg!

Digitized work process will give customers a better experience!

Av |2021-11-18T13:38:18+01:002021-08-26|

In 2020, a customer survey was conducted among Kompressorteknik’s customers. It showed that customers asked for better transparency and feedback of the process to remanufacture and repair compressors. Kompressorteknik therefore chose to digitize its work process.

In 2021, Kompressorteknik began to streamline the handling, assessment, and documentation of compressors at work at Kompressorteknik. By making status and information available with digital technical reports, Kompressorteknik hopes that the remanufacturing process will be clearer and safer for its customers.

The new method results in a digital report that follows the compressor throughout its period at Kompressorteknik. With the help of the reporting system, digital reconciliations are sent to the customer, so that the customer can easily follow their compressor and be able to keep their end-customer well informed, make choices, approve revised costs and deliveries.

The reports will give the customer greater insight into the work process, streamline, and facilitate compressor handling for both employees and customers.

– “We have chosen to open up the process to our customers so that they can follow the compressor during the remanufacturing. By Kompressorteknik introducing several reconciliation points during the remanufacturing process that is communicated to our customers, the risk of misconceptions is reduced. In the report, customers receive status in the form of photos and texts as well as current action plans. Here you also get clear information about possible. revised delivery date and price depending on and what needs to be fixed ”, says Peter Wassberg, and continues:

– “The system will streamline and make it easier for our customers but also for our employees who work with the compressors. For the customer, compressor failure can be devastating. For us, it is important that the communication works so that the customer feels safe leaving the compressor with us”.

Are you wondering more about this?

I can answer your questions!

Peter Wassberg
Management

Dela detta inlägg!

Till toppen